Na čem záleží? Na výkonnosti půjčky nebo poskytovateli půjček?

03.09.2018

mintosblog

S jedinečným počtem půjček poskytnutých mnoha různými poskytovateli půjček z celého světa poskytuje Mintos tržiště skvělý způsob pro vybudování velmi dobře diverzifikovaného investičního úvěrového portfolia. Diverzifikace je nejdůležitější součást pro dosažení dlouhodobých finančních cílů, zatímco je minimalizováno riziko. Zůstává však otázka, jak vybrat správnou půjčku pro investici? Měl by se investor dívat na výkonnost půjčky nebo raději na finanční sílu poskytovatele půjčky? Nebo snad na oboje? Je vůbec výkonnost půjčky důležitá, když jsou půjčky nabízeny s garancí zpětného odkoupení poskytovatelem půjček?

Tyto otázky jsme položili a sledovali, jak je investoři vášnivě diskutují na fóru. Martins Valters, COO/CFO a spoluzakladatel společnosti Mintos, se rozhodl věnovat svůj čas a vložit se do diskuze, aby poskytl náš pohled na dané téma.

Na Mintos tržišti mohou investoři investovat do široké palety půjček. My se snažíme poskytovat investorům výbornou uživatelskou zkušenost a udělat investování do půjček co nejjednodušší a co nejvíce transparentní. Rovnoměrně věnujeme mnoho práce do právního nastavení a technických aspektů, které investoři běžně nevidí a zůstávají v pozadí.

Obecně řečeno si investor investováním do půjček kupuje právní nárok vůči uživateli půjčky na základě smlouvě o postoupení, kde poskytovatel půjček postoupil (převedl) investorovi nárok vůči uživateli půjčky plynoucí ze smlouvy o půjčce. To znamená, že uživatel půjčky dále dluží finanční prostředky investorovi. Tento způsob nazýváme Přímá struktura. V některých případech, většinou z důvodů regulatorních omezení v některých státech, využíváme Nepřímou strukturu, kde si investor kupuje právní nárok vůči poskytovateli půjčky, a ne vůči uživateli půjčky. V podstatě v případě Nepřímé struktury poskytovatel půjčky dlužní finanční prostředky investorovi, nicméně splátky stále závisí na konečných platbách uživatele půjčky a podkladová půjčka poskytnutá uživateli půjčky je zastavena ve prospěch společnosti Mintos. O obou investičních strukturách si můžete přečíst článek zde.

Každý uživatel půjčky, bez ohledu na investiční strukturu, splácí dle své smlouvy o půjčce a obdržená část platby za jistinu snižuje zbývající hodnotu investorovy investice do půjčky, zatímco část platby za úroky a poplatky z prodlení je považována za investorův příjem. Jinými slovy, investoři vydělávají peníze ze svých investic průběžně, jak uživatelé půjček splácí své půjčky.

Pokud si chcete přečíst celou verzi tohoto článku, prosím přečtěte si následující link.

Význam výkonnosti půjčky

Výkonnost platební morálky uživatelů půjček je nejdůležitější aspekt ženoucí výnosy investorů. Kdykoli přidáváme jakéhokoli poskytovatele půjček na tržiště, v prvním řadě se díváme na výkonnost půjček. Zkoumáme, jestli na základě výkonnosti půjček v minulosti, můžeme mít rozumnou jistotu, že poskytnuté půjčky od příslušného poskytovatele půjček poskytnout investorům na našem tržišti akceptovatelný výnos upravený o riziko. Pokud výkonnost půjček není uspokojivá, tak poskytovatele půjček na tržiště nepřidáme a půjčky nejsou investorům nabídnuty pro investování. To je něco, co není možné změnit a je to pevně zakotveno do našeho procesu hloubkové prověrky.

Například, pokud je půjčka 2 000 EUR a je investorovi nabídnut 10% úroková sazba, tak by očekávána splátky (tedy celkové splátky půjčky) měli být aspoň 2 000 EUR jistiny plus 10 % anualizovaný úrok za danou periodu. Pokud je to méně, tak takové půjčky nemohou být umístěny na naše tržiště. Ve skutečnosti by měl být přínos půjčky vyšší, jelikož poskytovatel půjček musí také pokrýt své provozní náklady – marketing, obhospodařování uživatelů půjček a běžící zotavení dluhu atd. – a také by měl dosáhnout ziskové marže (o tomto si můžete více přečíst v našem nedávném příspěvku na blogu o nákladové struktuře krátkodobých půjček zde).

Jak hodnotíme výkonnost půjček ve společnosti Mintos?

Ve společnosti Mintos provádíme analýzu v minulosti poskytnutých půjček, abychom vyhodnotili kreditní kvalitu úvěrového portfolia. To znamená, že shromáždíme půjčky do skupin na základě doby jejich poskytnutý (běžně kalendářního měsíce) a sledujeme jejich výkonnost – kolik půjček je splaceno, kolik jich je v prodlení a kolik jich je nesplácených a zesplatněno. To nám přinese lepší porozumění výkonnosti půjček v čase, jelikož to není ovlivněno změnou celkové velikosti portfolia.

V rámci analýzy v minulosti poskytnutých půjček, také zkoumáme dobu splácení dluhu – celkové platby za jistinu, úrok a jakékoli další poplatky během doby umořování jistiny. Konkrétně zkoumáme dobu splacení a sledujeme, jak velké procento poskytnuté jistiny tvoří celkové připsané platby. Doba vyrovnání dluhu nám ukazuje, kolik měsíců trvá, než se obdržené splátky rovnají poskytnuté jistině půjčky. Tato hodnota by měla blízce korelovat době půjčky. Pomalé vyrovnání dluhu a nízké celkové splátky mohou naznačovat problémy při procesu poskytování půjček nebo s procesem vymáhání dluhu.

Níže je přiložen příklad analýzy v minulosti poskytnutých půjček a jejich splácení u osobních půjček za 8 – 10 měsíců. Graf ukazuje, že historické splátky dosáhnou 100 % jistiny během 5 – 7 měsíců a konečná úroveň splátek je 120 % za 9 – 11 měsíců u všech splácených půjček. To poskytuje okolo 20 % anualizovaný výnos. Na základě historických výsledků jsme vyhodnotili, že výkonnost půjček je uspokojivá a takové půjčky by měli poskytnout investorům adekvátní výnos upravený o riziko. Pro poskytovatele půjček by měli generovat dostatek prostředků na pokrytí svých nákladů a generovat dostatečnou ziskovou marži.

Mnoho poskytovatelů půjček na Mintos tržišti podniká v několika zemích a navíc někteří poskytují více než jeden produkt financování. My hodnotíme každý stát a produkt financování zvlášť. To znamená, že poskytovatel půjček může poskytovat a obhospodařovat půjčky s tou nejlepší výkonností v jedné zemi, ale pokud výkonnost půjček v novém státě je podprůměrná nebo nejsou dostupná dostatečná historická data výkonnosti, tak neumožníme zveřejnění půjček z nového státu na našem tržiště. Stejný přístup je použit i v případě nových produktů financování. V některých situacích může být použit rozdílný přístup k poskytnutým půjčkám od jednoho poskytovatele půjček ve stejné zemi. Například můžeme zjistit, že je podstatný rozdíl ve výkonnosti mezi poskytnutými půjčkami novým klientům a opakujícím se zákazníkům. To je většinou pravda v případě krátkodobých půjček, kde výkonnost u půjček stálých zákazníků může být vyhovující, zatímco u půjček poskytnutých novým zákazníkům není. V tomto případě bychom omezili poskytovatele půjček a umožnili mu na tržišti zveřejňovat pouze půjčky od opakujících se zákazníků.

Bohužel někdy uživatelé půjček nebudou schopni dostát svému splátkovému kalendáři. To může nastat díky ztrátě jejich zaměstnání, špatnému vedení osobních financí nebo kvůli mnoha dalším důvodům. Selhání uživatelů půjček je součástí podnikání poskytovatele půjček. U různých typů půjček, v různých zemí, a dokonce u různých typů uživatelů půjček jednoho typu půjčky ve stejné zemi se míra selhání může velmi lišit. Na otázku „jaká je správná míra selhání“ není jednoduchá odpověď. Na výkonnost půjček musí být nahlíženo v kontextu moha faktorů, včetně úroku, který je účtován uživatelům půjček. Může se klidně stát, že půjčky s vyšší mírou selhání budou nakonec nést vyšší výnos v porovnání s půjčkami s nižší mírou selhání, protože v případě půjček s vyšší mírou selhání uživatel půjčky zaplatí vyšší úrokovou sazbu, a to kompenzuje selhání půjček v portfoliu.

To nás vede k otázce: měl by se investor dívat na výkonnost půjček na individuální bázi nebo na celé portfolio? Obecně řečeno, když investor hodnotí výkonnost půjček, tak by měl uvažovat o svých investicích do půjček z pohledu portfolia, raději než z pohledu separátních a individuálních investic. Jednoduchý důvod je diverzifikace. Pokud investor zainvestoval 1 000 EUR do jedné půjčky a předpokládaná pravděpodobnost selhání je 5 %, tak pokud konkrétní uživatel půjčky selže, investor riskuje ztrátu celé částky. Nicméně, pokud místo toho investor investuje 1 000 EUR do 100 půjček, 10 EUR do každé, se stejnou pravděpodobností selhání 5 %, tak je riziko, že průměrně selže 5 půjček. Zbývajících 95 uživatelů půjček bude pokračovat v pravidelných platbách a obdržený úrok za určitý čas by měl více než kompenzovat míru selhání. Přestože je očekávaná míra selhání stejná v obou případech, tak proměnlivost výnosů bude daleko větší, pokud bude investováno pouze do jedné půjčky. Ve skutečnosti je diverzifikace tak důležitá, že jsme na blogu napsali samostatnou sérii článků o způsobech, jak mohou investoři diverzifikovat své investiční portfolia na našem tržišti. Sérii si můžete přečíst zde.

Co v případě půjček s garancí zpětného odkoupení?

V první řadě by se měli investoři dívat na výkonnost půjček. Co však v případě půjček s garancí zpětného odkoupení, kde poskytovatel půjček garantuje, že odkoupí konkrétní půjčku od investora v případě, že splátky uživatele půjčky jsou v prodlení 60 a více dní? Běžně panuje milný názor, že s garancí zpětného odkoupení investoři investují do poskytovatelů půjček, a ne do půjček, tedy že výkonnost půjček není důležitá. Nicméně to není pravda.

Abychom vysvětlili, proč na výkonnosti půjček stále záleží, musíme se ponořit hlouběji do fungování garance zpětného odkoupení. Garance zpětného odkoupení je poskytována poskytovatelem půjček. Pokud je uživatel půjčky v prodlení 60 a více dní, půjčka je odkoupena automaticky zpět poskytovatelem půjček v nominální hodnotě nesplacené jistiny plus odložený úrok do data odkupu. Zde je důležité porozumět, odkud plynou peněžní toky na pokrytí garance zpětného odkoupení. Prostředky na zpětné odkoupení půjčky v prodlení pochází z rozdílu úrokové sazby generované poskytovatelem půjček.

Rozdíl úrokové sazby je rozdíl mezi úrokovou sazbou, která je účtována uživateli půjčky a úrokovou sazbou nabídnutou investorům. Například předpokládáme-li, že poskytovatel půjček poskytnul 100 půjček, každou v hodnotě 1 000 EUR a postoupí je investorům. Poskytovatel půjčky účtuje uživateli půjčky úrok 30 % ročně a očekávaná míra selhání je u těchto půjček méně než 10 %. Poskytovatel půjček má dvě možnosti, jak prodat tyto půjčky investorům na Mintos tržišti – s garancí nebo bez garance zpětného odkoupení. Pokud prodají půjčky bez garance zpětného odkoupení (tedy riziko selhání je neseno investory) a poskytnou investorům úrokovou sazbu 20 %, investoři na konci roku vydělají čistý výnos 8 % – investoři zažijí ztrátu 10 000 EUR, ale vydělají úrok 18 000 EUR u výkonných půjček (20 % * 90 000 EUR). To je čistý výnos 8 000 EUR z investovaných 100 000 EUR. V tomto případě všechny peněžní toky plynou přímo ze splátek uživatelů půjček.

Eventuálně, půjčka může být prodána investorům s garancí zpětného odkoupení. V tomto případě, však místo úrokové sazby 20 %, bude půjčka nabídnuta s úrokovou sazbou 8 %. Peněžní tok investorů se bude skládat ze dvou částí. První část jsou platby obdržené od uživatelů půjček: jistina 90 000 EUR a 8 % z 90 000 EUR neboli úrok 7 200 EUR. Druhá část peněžních toků pro investory jsou platby obdržené od poskytovatele půjček za zpětné odkoupení – jistina 10 000 EUR (10 % z 100 000 EUR) plus odložený úrok 800 EUR (8 % * 10 000 EUR) u půjček v prodlení. Čistý výnos je stejný, jako v případě půjčky bez garance zpětného odkoupení – investoři vydělají 8 % čistý výnos a poskytovatel půjčky vydělá 9 000 EUR na pokrytí svých nákladů a vytvoření dostatečné ziskové marže.

Přestože prostředky pro garanci zpětného odkoupení jsou ve skutečnosti od poskytovatele půjček, je důležité zmínit, že to jsou peníze, které poskytovatel půjček vydělal pomocí rozdílu úrokových sazeb. V případě půjček prodaných bez garance zpětného odkoupení, poskytovatel půjček vydělá úrok 10 % (Celkový úrok 30 % mínus 20 % nabídnutých investorům), zatím co v případě půjček prodaných s garancí zpětného odkoupení vydělá poskytovatel půjček úrok 22 % (Celkový úrok 30 % mínus 8 % nabídnutých investorům). Dodatečných 12 % vydělá poskytovateli půjček extra 10 800 EUR (12 % *  90 000 EUR). Ty umožní poskytovateli půjček pokrýt garanci zpětného odkoupení a vyplatit investorům 10 000 EUR plus úrok 800 EUR za půjčky, které jsou v prodlení 60 a více dnů.

Když zvažujeme, jestli může poskytovatel půjček umístit půjčky na tržiště s garancí zpětného odkoupení, je pro nás velice důležité, aby garance zpětného odkoupení byla pokryta z rozdílu úrokových sazeb. Pokud na úrovni úvěrového portfolia nevidíme, že garance zpětného odkoupení může být pokryta z rozdílu úvěrových sazeb, tak neumožníme poskytovateli půjček poskytnout garanci zpětného odkoupení.

Tedy, i u půjček s garancí zpětného odkoupení, je stále nejdůležitější výkonnost půjček. Pokud půjčky mají patřičnou výkonnost dle očekávání, tak poskytovatel půjček generuje dostatečné prostředky z rozdílu úrokových sazeb na pokrytí garance zpětného odkoupení. Na druhou stranu, pokud by se výkonnost půjček zhoršila a skutečná míra selhání by se ukázala být vyšší než očekávaná, tak by poskytovatel půjček měl problémy s dodržením garance zpětného odkoupení.

Role poskytovatelů půjček

Pokud je výkonnost půjček, to nejdůležitější při investování do půjček na platformě Mintos, tak jaká je role poskytovatelů půjček a proč by měli investoři brát na zřetel jejich výkonnost?

V prvé řadě, poskytovatel půjček hraje klíčovou roli při obhospodařování půjček a shromažďování plateb od uživatelů půjček. Kvalita, stabilita a zkušenosti poskytovatele půjček, jako administrátora půjček, přímo ovlivňuje výkonnost půjček. Pokud je administrátor stabilní poskytovatel půjček, tak investoři si mohou být jisti, že platby od uživatelů půjček budou shromážděny a distribuovány řádným způsobem a jediná věc, na které dále záleží je výkonnost půjček. Nicméně v případě, že by poskytovatel půjček zbankrotoval a přestal administrovat půjčky, nastalo by přerušení ve shromažďování plateb od uživatelů půjček a jejich distribuování investorům, jelikož společnost Mintos zabere nějaký čas, než vstoupí do procesu a stane se záložním administrátorem. Výkonnost půjček se tím pádem může patřičně zhoršit. Proto, ve společnosti Mintos, věnujeme mimořádnou pozornost poskytovatelům půjček, jakožto administrátorům. Analyzujeme zkušenosti managementu a zaměstnanců, finanční situaci poskytovatele půjček, jeho politiky a procesy, kontroly a historickou výkonnost při administraci, abychom se ujistili, že můžeme opodstatněně vyvodit, že poskytovatel půjček bude schopný administrovat půjčky.

Ve společnosti Mintos věříme, že ztráta poskytovatele půjček, jakožto administrátora je nejspíše hlavní riziko, kterému investoři čelí, pokud investují do půjček. Pro případy, že poskytovatel půjček zbankrotuje, jsme uzavřeli dohody, abychom zajistili, že investoři budou dále dostávat platby z půjček do kterých investovali na Mintos tržišti. Jakožto zástupci investorů, Mintos převezme administraci nároků od poskytovatele půjček a převede ji na třetí stranu dle výběru společnosti Mintos. Nejlepší nastavení pro snížení rizika ztráty administrátora půjček je mít záložního administrátora, který je připraven naskočit každým okamžikem poté, co poskytovatel půjček vstoupí do insolvence, aby převzal administraci půjček. Samozřejmě, že mít záložního administrátora by znamenalo další dodatečné náklady na jeho zavedení, a to by nakonec snížilo výnos investorů.

Za druhé, poskytovatelé půjček hrají fundamentální roli při poskytování a upisování půjček. Pokud jsou standardy poskytování půjček nekvalitní, tak půjčky poskytnuté konkrétním poskytovatelem půjček budou ve výkonnosti zaostávat, a to bude mít přímý dopad na výnos investora. Faktory jako zkušenosti managementu, risk management a nastavení kontrol, proces hodnocení rizika a zástav jsou klíčové, pokud přezkoumáváme procesy poskytování a upisování půjček poskytovatelem půjček.

Nakonec, v případě půjček s garancí zpětného odkoupení, poskytovatel půjček je také poskytovatel garance zpětného odkoupení. V konkrétních případech se díváme na finanční situaci poskytovatele půjček, abychom zhodnotili, jestli mohou být půjčky poskytnuty s garancí zpětného odkoupení. Finanční situace je především důležitá na začátku, kdy trvá nějaký čas, než je vytvořen dostatečný příjem z rozdílu úvěrových sazeb. Jak jsme diskutovali výše, garance zpětného odkoupení je pokryta z rozdílu mezi úrokovými mírami, kterou si poskytovatel půjček ponechá. Pouze v případě, kdy by se zhoršila výkonnost půjček a míra selhání by přesáhla očekávanou míru, tak by finanční síla poskytovatele půjček byla ve hře.

Je důležité si povšimnout, že výkonnost půjčky má přímý dopad na celkovou udržitelnost poskytovatele půjček. Pokud je výkonnost půjček dobrá, tak to bude mít přímý pozitivní dopad na poskytovatele půjček a vyústí to v jeho lepší finanční výsledky a finanční pozici. To učiní poskytovatele půjček více stabilním administrátorem půjček. Na druhou stranu, vážné zhoršení ve výkonnosti půjček může mít významný dopad na finanční pozici poskytovatele půjček, a dokonce to může poskytovatele půjček položit.

Spojme vše dohromady

Pokud investujeme do půjček, tak v první řadě záleží nejvíce na výkonnosti půjček. Půjčky, které mají výkonnost dle očekávání, budou poskytovat očekávaný výnos investorům. Na druhou stranu, podprůměrné půjčky budou mít negativní vliv na výnos investora i v případě, že poskytovatel půjček poskytuje garanci zpětného odkoupení. Poskytovatelé půjček zároveň hrají klíčovou roli, jako administrátoři půjček, ale také jako jejich poskytovatelé a upisovatelé a také poskytují garanci zpětného odkoupení v případě, že míra selhání je vyšší než očekávaná. Investoři mohou investovat do výkonných půjček, ale pokud riziko poskytovatele půjček, jakožto protistrany, je vysoké, tak mohou investoři vyžadovat vyšší očekávaný výnos, aby vyvážil dodatečné riziko. Na druhou strany, pokud riziko poskytovatele půjček, jakožto protistrany, je nízké, investoři mohou očekávat nižší výnosy.

V každém případě, důležitost diverzifikace nemůže být podceňována, ať už napříč různými uživateli půjček, typy půjček, poskytovateli půjček, zeměmi atd. Většina investičních profesionálů souhlasí, že diverzifikace je nejdůležitější komponent pro dosažení dlouhodobých finančních cílů, přičemž minimalizuje riziko. Proto, ve společnosti Mintos máme naše vlastní pořekadlo: nedávejte všechny Vaše peníze do jedné půjčky, diverzifikujte!

Výhled do budoucnosti

Ve společnosti Mintos jsme zavázáni poskytování dostupným, transparentním a diverzifikovaným investičním příležitostem a zkušenostem. Oceňujeme, že investoři činí dobře zvážená rozhodnutí, do kterých půjček investovat, že potřebují více informací o půjčkách a poskytovatelích půjček. Proto jsme v pozadí pilně pracovali a v nadcházejících měsících mohou investoři očekávat:

  •        Více informací o jednotlivých půjčkách (např. nedávno přidaná roční procentní sazba nákladů (RPSN) účtována uživateli půjček);
  •        Výkonost půjček v minulosti v uživatelsky přátelském formátu;
  •        Efektivní a včasné zveřejnění ročních a čtvrtletních zpráv poskytovatelů půjček;
  •        Mintos hodnocení rizika poskytovatelů půjček reprezentující jejich riziko protistrany;
  •        Zajištění záložních administrátorů pro větší poskytovatele půjček ve větších státech.

Děkujeme Vám, že jste si vyhradili čas na přečtení tohoto příspěvku. Vaše zpětná vazba je vždy velice oceňována. V případě jakýchkoli dotazů, je klidně zanechte v komentářích níže nebo napište na mail [email protected]

 

Komentáře

Hledat

Important

No posts found.

Následuj nás